Apa Itu Wakaf Uang? (3) - WAKAF AR RISALAH
Apa Itu Wakaf Uang? (3)

Apa Itu Wakaf Uang? (3)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram

Selain pendapat Imam al-Zuhri, ada beberapa pendapat ulama lagi yang memperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 lalu tentang wakaf uang. Yaitu mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162).

Ulaman Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi. Kemudian, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Kemudian pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).

Berita lainya